جاکلیدی قلاب دار ساده

کد ۳

جاکلیدی قلاب دار دوختی

کد ۲

جاکلیدی حلقه دار دوختی

کد ۱

جاکلیدی چرمی پل دار

کد ۶

جاکلیدی حلقه دار پیچی

کد ۵

جاکلیدی قلاب دار بلند

کد ۴

جاکلیدی دوطرف قلاب

کد ۹

جاکلیدی حلقه دار ابردار

کد ۸

جاکلیدی آویزدار زبانه دار

کد ۷