کیف های بیمارستانی و کمک های اولیه از نوعی برزنت به نام واتر تهیه شده اند

کیف بیمارستانی جلوزیپ

کد ۳

کیف بیمارستانی مغزی دار

کد ۲

ساک بیمارستانی دستی

کد ۱

کیف بیمارستانی نیم گرد

کد ۶

کیف بیمارستانی جیب مغزی

کد ۵

کیف بیمارستانی جلوجیب

کد  ۴

کیف کمک های اولیه کشیده

کد ۹

کیف کمک های اولیه ایستاده

کد ۸

کیف بیمارستانی دوتکه

کد ۷