کیف اداری چرم طبیعی 05


  • کیف اداری چرم طبیعی
  • آستر داخلی اشبالت طبیعی
  • بند دوشی قابل تنظیم و جدا شدن
  • دسته چرمی کوتاه